تائیدیه های بین المللی
MTIC InterCert

تائیدیه های بین المللی

InterCert GmbH – member of MTIC Group

تائید صلاحیت های شرکت InterCert GmbH – Group of MTIC از مرکز تائید صلاحیت کشور آلمان (DAkkS) جهت صدور گواهینامه های سیست مدیریت و محصول

صدور گواهینامه های سیستم مدیریت و محصول با بهره مندی از تائیدیه های بین المللی نهادهای تائيد صلاحیت ملی و بین المللی و قابل ردیابی بین المللی

Accreditation 3
MTIC InterCert

تائید صلاحیت بین المللی

شرکت MTIC InterCert S.r.l

تائید صلاحیت بین المللی شرکت MTIC InterCert S.r.l به عنوان نهاد آگاه (Notified Body) و صدور گواهینامه (Certificated Body)

صدور گواهینامه های سیستم مدیریت و محصول با بهره مندی از تائیدیه های بین المللی نهادهای تائيد صلاحیت ملی و بین المللی و قابل ردیابی بین المللی

Accreditation 11