تائیدیه های بین المللی
MTIC InterCert

تائیدیه های بین المللی

InterCert GmbH – member of MTIC Group

تائید صلاحیت های شرکت InterCert GmbH – Group of MTIC از مرکز تائید صلاحیت کشور آلمان (DAkkS) جهت صدور گواهینامه های سیست مدیریت و محصول

صدور گواهینامه های سیستم مدیریت و محصول با بهره مندی از تائیدیه های بین المللی نهادهای تائيد صلاحیت ملی و بین المللی و قابل ردیابی بین المللی

Accreditation 3

آرین توف پاسارگاد

تائید صلاحیت ملی

آرین توف پاسارگاد

تائید صلاحیت شرکت آرین توف پاساگارد از مرکز ملی تائید صلاحیت ایران (NACI) جهت صدور گواهینامه های سیست مدیریت

صدور گواهینامه های سیستم مدیریت و محصول با بهره مندی از تائیدیه های بین المللی نهادهای تائيد صلاحیت ملی و بین المللی و قابل ردیابی بین المللی

Accreditation 9
MTIC InterCert

تائید صلاحیت بین المللی

شرکت MTIC InterCert S.r.l

تائید صلاحیت بین المللی شرکت MTIC InterCert S.r.l به عنوان نهاد آگاه (Notified Body) و صدور گواهینامه (Certificated Body)