ارزیابی شهودی توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران

ارتقاء نظام رگولاتوری تجهیزات پزشکی در ایران

دریافت پروانه فعالیت در زمینه خدمات افتا در حوزه ممیزی ISMS

صدور گواهینامه شرکت مخابرات ایران

ثبت و صدور گواهینامه شرکت بنیان توسعه صنعت خودرو (بن رو)

دریافت پروانه خدمات آموزشی افتا

فهرست نهادهای گواهیکننده خارجی مستقر در ایران

اخذ تائیدیه اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی