ارزیابی شهودی شرکت آرین توف پاسارگاد توسط مرکز ملی تائيد صلاحیت ایران
آرین توف پاسارگاد

دریافت تائید صلاحیت از مرکز ملی تائيد صلاحیت ایران (نهاد اعتباربخشی ایران)

شرکت آرین توف پاسارگاد (نهاد صدور گواهینامه) موفق گردید پس از طی نمودن مراحل ارزیابی که در مدت ۱۲ نفر روز توسط مرکز ملی تائيد صلاحیت ایران (NACI) برگزار گردید، تائید صلاحیت در خصوص استاندارد:

  • ISO 9001:2015
  • ISO 14001:2015
  • ISO 45001:2018
  • ISO 22000:2018
  • ISO 50001:2018

دریافت نماید. مفتخریم از این پس به متقاضیان دریافت گواهینامه سیستم مدیریت (کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی، ایمنی مواد غذایی و انرژی) علاوه بر اعتباربخشی از نهادهای DAkkS آلمان، Accredia ایتالیا و SAS سوئیس، صدور گواهینامه با اعتبار NACI ایران را نیز ارائه نمائیم

ارزیابی شهودی توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 21
ارزیابی شهودی توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 22
ارزیابی شهودی توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 23
ارزیابی شهودی توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 24
ارزیابی شهودی توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران 25