صدور گواهینامه شرکت مخابرات ایران - ARIAN TUV PASARGAD
صدور گواهینامه شرکت مخابرات ایران 9

پس از انجام ممیزی ثبت و صدور سیستم مدیریت کیفیت – راهنما برای مشارکت و صلاحیت افراد مطابق با استاندارد ISO 10018:2012 در شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) با دامنه کاربرد ارائه خدمات آموزشی به کارکنان زیر مجموعه شرکت مخابرات ایران، این شرکت موفق به دریافت این گواهینامه از شرکت TÜV InterCert GmbH  گردید.

تبریک به کلیه کارکنان و مدیریت شرکت مخابرات ایران و آرزوی موفقیت بیشتر برای این مجموعه