فهرست نهادهای گواهیکننده خارجی مستقر در ایران - ARIAN TUV PASARGAD
فهرست نهادهای گواهیکننده خارجی مستقر در ایران 8

فهرست نهادهای گواهی کننده خارجی مستقر در ایران

با توجه به فعالیت غیر قانونی تعداد زیادی از شرکت های تقلبی صادر کننده گواهینامه سیستم های مدیریتی و جهت جلوگیری از اقدام غیر قانونی این شرکت ها و جلوگیری از ایجاد سردرگمی برای متقاضیان، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، اقدام به انتشار لیستی از نهاد های صدور گواهینامه بین المللی خارجی ای که در کشور ایران فعالیت می نمایند نموده است.

علاقه مندان با مراجعه به سایت مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می توانند از لیست این شرکت های مطلع گردند.